A

ASM
(Area Sales Manager)

Úspech každého predajného tímu závisí od správneho vedenia. Kompetentný Area Sales Manager je nespornou súčasťou vašich budúcich úspechov, za ktorými stojí množstvo práce a správneho manažérskeho rozhodovania. Komplexné myslenie, argumentačné a komunikačné schopnosti majú priamy vplyv na obchodné procesy a správne rozhodnutia v spoločnosti.

Hlavnou náplňou area sales manažéra je:

 • Aktívna práca s tímom reprezentantov.
 • Vypracovávanie a posielanie pravidelných reportov.
 • Kontrolovanie dodržiavania procesov v rámci spoločnosti.
 • Navrhovanie krátkodobej a dlhodobej stratégie spoločnosti.
 • Zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o kľúčových klientov.
 • Zúčastňovanie sa osobných stretnutí s cieľom zistenia predstáv a požiadaviek kľúčových klientov.
 • Vedenie tímu obchodných zástupcov s cieľom zabezpečovať ich rozvoj, koučovanie, motiváciu a neustály rast.
 • Navrhovanie a schvaľovanie nových možností pre dosahovanie zisku.
 • Kontrolovanie čerpania rozpočtu a zodpovedanie za jeho efektívne využívanie.
 • Zodpovedanie za priebežné plnenie a dosahovanie stanoveného finančného plánu.
 • Komunikovanie s členmi vrcholového manažmentu spoločnosti a ostatných oddelení.
 • Zastupovanie spoločnosti pri dôležitých obchodných rokovaniach a vyjednávaniach.

Start typing and press Enter to search