england
Area Sales Manager | AVEPHARMA

ASM (Area Sales Manager)

1

Úspech každého predajného tímu závisí od správneho vedenia. Kompetentný Area Sales Manager je nespornou súčasťou vašich budúcich úspechov, za ktorými stojí množstvo práce a správneho manažérskeho rozhodovania. Komplexné myslenie, argumentačné a komunikačné schopnosti majú priamy vplyv na obchodné procesy a správne rozhodnutia v spoločnosti.

Hlavnou náplňou area sales manažéra je:


Aktívna práca s tímom reprezentantov.
Vypracovávanie a posielanie pravidelných reportov.
Kontrolovanie dodržiavania procesov v rámci spoločnosti.
Navrhovanie krátkodobej a dlhodobej stratégie spoločnosti.
Zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o kľúčových klientov.
Zúčastňovanie sa osobných stretnutí s cieľom zistenia predstáv a požiadaviek kľúčových klientov.
Vedenie tímu obchodných zástupcov s cieľom zabezpečovať ich rozvoj, koučovanie, motiváciu a neustály rast.

Navrhovanie a schvaľovanie nových možností pre dosahovanie zisku.
Kontrolovanie čerpania rozpočtu a zodpovedanie za jeho efektívne využívanie.
Zodpovedanie za priebežné plnenie a dosahovanie stanoveného finančného plánu.
Komunikovanie s členmi vrcholového manažmentu spoločnosti a ostatných oddelení.
Zastupovanie spoločnosti pri dôležitých obchodných rokovaniach a vyjednávaniach.